Hero image

Villkor

Särskilda villkor för mobilabonnemang

Gäller fr.o.m 2022-11-01

1. Allmänt

1.1 Avtalet mellan dig och Vimla (som är ett varumärke inom Telenor Sverige AB, org.nr. 556421- 0309), angående tjänsten mobilabonnemang (”Avtalet”) består utöver dessa Särskilda villkor även av Vimlas allmänna villkor, eventuella beställningsvillkor, avtalssammanfattning avseende tjänsten som tillhandahålls i samband med beställningen, liksom vid var tid gällande prislista.

1.2 De definitioner av ord och begrepp som används i allmänna villkoren ska tillämpas även i dessa Särskilda villkor.

2. Tjänsten

2.1 Tjänsten gör att du kan ringa och ta emot samtal och/eller sända och ta emot data via en mobilterminal. Vimla tilldelar dig ett SIM-kort med nummer och säkerhetskoder.

2.2 Mobilnätet som används för tjänsten har varierande täckning över landet. Vimla kan därför inte garantera att täckning finns vid varje tillfälle på varje enskild plats. Täckningskartor för vägledning finns på Vimlas hemsida.

2.3 Vad gäller mobiltelefoni har du möjlighet att använda tjänsten för nödsamtal och lokalisering inom Sverige (även om SIM-kortet saknas eller inte fungerar) under förutsättning att du använder en fungerande mobiltelefon och att det finns mobilnätstäckning där du befinner dig. Möjligheten till nödsamtal och lokalisering kan dock vara begränsad eller förhindrad på grund av omständighet utanför Vimlas kontroll. Vimla ansvarar inte heller för att nödsamtal och lokalisering fungerar utomlands eller via tredjepartsapplikation (t.ex. mobil VoIP).

2.4 Tjänstens lägsta kvalitet kan påverkas av faktorer såsom väder, topografi, användning inomhus, avstånd till basstation och liknande, begränsningar genom tekniska åtgärder av vissa tillämpningar eller tjänster som tillhandahålls av någon annan än Vimla, att du använder flera tjänster från Vimla samtidigt eller att det finns flera samtidiga användare i samma område.

2.5 Rabatt på månadsavgiften kan tilldelas dig samt den användare som du tipsat, om ditt tips om Vimla leder till att en ny användare tecknar abonnemang. Du som blivit tipsad får rabatt från och med månad ett (1). Du som tipsat får rabatt efter det att betalning från tipsad användare inkommit senast den sista dagen månad två (2). Rabatt tilldelas endast då ditt abonnemang är aktivt. Om du pausar eller avslutar ditt abonnemang eller om Vimla inte lyckas dra den månatliga betalningen, tilldelas ingen rabatt till den du blev tipsad av och ej heller till de som du har tipsat. Du kan se status för dina tipsningar genom att logga in på Vimlas hemsida.

2.6 Beroende på din abonnemangsnivå kan din datapott sparas under viss tid från att den gjorts tillgänglig på abonnemanget. Vid ändring av abonnemangsnivå kan även din tidigare mängd sparad data ändras. Specifika regler kring hur och hur länge din data sparas finns specificerad i Beställningsvillkoren.

2.7 För att kunna använda din pott krävs att månadsavgift erläggs.

2.8 Du kan ha rätt att pausa ditt abonnemang, för vilket Vimla har rätt att debitera dig enligt vid var tid gällande prislista.

2.9 Inom ramen för Avtalet kan du närsomhelst ändra din datapott för tjänsten till en högre eller lägre nivå. En förändring av denna sort innebär inte ett nytt avtal.

3. Leverans av tjänsten

Eftersom Avtalet har ingåtts på distans levereras tjänsten normalt inom en vecka från beställningstillfället. Vid din begäran om portering av nummer från annan operatör till Vimla, ska Vimla tillhandahålla tjänsten senast en arbetsdag efter att överlämnande av numret har skett till Vimla.

4. SIM-kort

4.1 SIM-kort och koder ska förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Vimla ska omedelbart meddelas om det kan misstänkas att obehörig fått kännedom om kod, så att SIM-kortet kan spärras.

4.2 Ingrepp i eller manipulation av SIM-kort eller försök därtill är inte tillåtet.

4.3 Om du förlorar ditt SIM-kort eller orsakar att det blir obrukbart tillhandahåller Vimla på begäran ett nytt SIM-kort, under förutsättning att du inte brutit mot Avtalet. Du debiteras för ett nytt SIM-kort enligt vid var tid gällande prislista. Du har inte rätt till annan ersättning från Vimla på grund av att SIM-kort varit obrukbart.

4.4 För att skydda såväl dig som Vimla har Vimla rätt att spärra SIM-kort om Vimla har skäl att misstänka att SIM-kort används av obehörig. SIM-kort aktiveras så snart du bekräftat att några oegentligheter inte föreligger.

4.5 Du har inte rätt till nedsättning av avgift för den tid SIM-kort varit spärrat eller obrukbart, med undantag för om SIM-kortet varit obrukbart på grund av omständighet som beror på Vimla och förutsatt att Vimla inte haft ett legitimt skäl att spärra SIM-kortet. I sådant fall ska punkten 7 i dessa Särskilda villkor tillämpas.

4.6 Om SIM-kort förloras ska du omedelbart meddela Vimla och begära att SIM-kortet spärras. Du ansvarar för och ska erlägga ersättning för all (egen och annans) användning av tjänsten fram till dess att din begäran om spärr av SIM-kortet har mottagits av Vimla. Vimla ansvarar för de eventuella kostnader för obehörigt användande som uppstår efter den tidpunkt som Vimla mottar begäran om att spärra SIM-kortet, förutsatt att du inte agerat uppsåtligt eller grovt vårdslöst.

5. Användning av terminaler

5.1 SIM-kort får endast användas i interimsgodkända eller typgodkända terminaler.

5.2 Vimla frånsäger sig ansvar för skada som beror på terminal då Vimla inte tillhandahåller terminaler.

5.3 Vimla har rätt att avvisa anrop från terminaler eller tjänster/SIM-kort som medför störningar i Telenors (eller i Telenors underleverantörs) nät.

5.4 Vimla förbehåller sig rätten att på begäran från behörig polismyndighet spärra terminal eller abonnemang.

6. Ansvar för information, m.m.

Vimla ansvarar inte på något sätt för den information som passerar till eller från Internet via Vimla. Vimla ansvarar inte heller för material och information som du eller annan person kommunicerar, publicerar eller lagrar via eller på Vimlas hemsida. Du är således ensamt ansvarig för korrespondens, inlägg i diskussionsforum, sociala medier och andra aktiviteter på internet i vilka du deltar. Med information avses i dessa Särskilda villkor såväl ljud, bild, text, data och video som länkar till annan Internetsida. Vimla ansvarar inte heller för innehållet i samtal eller meddelanden (t.ex. sms och mms) som du genomför via tjänsten.

7. Ersättning vid fel eller avbrott i tjänst

Om tjänsten drabbas av fel eller driftsavbrott som medför att du inte kan använda tjänsten, har du rätt till avdrag i förhållande till felets eller avbrottets varaktighet, räknat i hela dygn från den tidpunkt som felet eller avbrottet anmäldes till Vimla. Har felet eller avbrottet varat minst:

– fem (5) dygn i följd görs avdrag motsvarande tjugofem (25) procent av den fasta avgiften för en (1) månad;

– tio (10) dygn i följd görs avdrag motsvarande femtio (50) procent av den fasta avgiften för en (1) månad;

– femton (15) dygn i följd görs avdrag motsvarande hundra (100) procent av den fasta avgiften för en (1) månad.

Om förmånligare regler för ersättning gäller enligt tvingande lagstiftning så tillämpas reglerna enligt sådan lagstiftning istället för vad som anges i denna punkt 7.

8. Ersättning och betalning

8.1 För användandet av tjänsten i utländska operatörers mobilnät debiteras du enligt Vimlas taxa för respektive nät. Det åligger dig att själv säkerställa att du använder nationella mobilnät när du befinner dig i Sverige.

8.2 Vid tjänst som innebär att minutavgiften är 0 kronor för nationella samtal till fasta och/eller mobila användare eller annan kategori av användare som anges av Vimla, gäller avgiftsbefrielsen inte samtal såsom t.ex. betalsamtal, mediasamtal, samtal till nummerupplysning, telefonkortstjänster tillhandahållna av annan part eller andra liknande tjänster.

Allmänna villkor

1. Allmänt

1.1 Avtalet (”Avtalet”) består av (I) de eventuella specifika villkor för tjänsten avseende priser och annat som Vimla (som är ett varumärke inom Telenor Sverige AB, org.nr. 556421-0309) levererar till dig som är en privatperson i samband med att du gör beställningen (se definition nedan) (”Beställningsvillkor”), (II) den avtalssammanfattning avseende tjänsten som du tillhandahålls i samband med beställningen (”Avtalssammanfattningen”), (III) de särskilda villkor som gäller för beställda tjänster (”Särskilda villkor”), (iv) dessa allmänna villkor, liksom (v) vid var tid gällande prislista. Vid eventuella motstridigheter i avtalshandlingarna har de företräde i följande ordning: 1. Beställningsvillkor, 2. Avtalssammanfattningen, 3. Särskilda villkor, 4. Allmänna villkor, 5. vid var tid gällande prislista. Information om Vimlas behandling av dina användaruppgifter (genom personuppgiftsansvarig Telenor Sverige AB) finns i vår integritetspolicy på hemsidan (www.vimla.se).

1.2 Vad gäller betaltjänster gäller Vimlas Särskilda villkor. Oavsett vad som anges i dessa Allmänna villkor eller nämnda Särskilda villkor har Vimla ingen som helst skyldighet att tillhandahålla betaltjänster till dig om Vimla inte längre tillhandahåller betaltjänster på den svenska marknaden eller om Vimla inte längre har tillstånd att tillhandahålla betaltjänster.

1.3 Avtalet ska anses ha ingåtts då du har beställt tjänsten (”Beställningen”), genom att fylla i ett beställningsformulär på Vimlas hemsida.

1.4 För det fall en Avtalssammanfattning tillhandahålls Kunden först efter Avtalets ingående, ska Avtalet anses bindande för Kunden då den har tillhandahållits Avtalssammanfattningen och bekräftat sin vilja att ingå Avtalet. Kundens aktiva användande av Tjänsten i fråga ska anses utgöra en sådan bekräftelse (se punkten 4).

1.5 Vid var tid gällande Allmänna och Särskilda villkor samt prislistor finns på Vimlas hemsida.

1.6 Du är medveten om och accepterar att användning av vissa tredjepartstjänster, t.ex. sådana som omfattar nedladdning av programvara, förutsätter att du accepterar särskilda användarvillkor genom separat avtal med Vimlas samarbetspartner.

1.7 Om du använder tjänst för att köpa varor eller tjänster från annat företag än Vimla regleras sådana köp inte av Avtalet. Vid sådana köp ska du vid eventuella frågor vända dig till det säljande företaget. Om det säljande företaget debiterar dig genom betalning från Vimla och Vimla därvid är kreditgivare enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) har du dock rätt att mot Vimla göra samma invändningar rörande din betalningsskyldighet som du kan göra mot det säljande företaget.

1.8 Om det föreligger konkret och betydande risk för säkerhetsincidenter, hot eller sårbarheter som har samband med den Tjänst som Kund abonnerar på, kommer Vimla att informera Kunden om detta och kan om nödvändigt för att skydda Kund eller Vimlas nät göra tillfälliga inskränkningar i tjänsten.

2. Ångerrätt

2.1 Om Kunden har ingått Avtalet på distans har Kunden rätt att frånträda Avtalet inom fjorton (14) dagar (”Ångerfristen”) genom att meddela Vimla via e-post, post eller inloggat läge på Mitt Vimla. På Konsumentverkets hemsida finns även en standardblankett för utövande av ångerrätt. En sådan blankett för utövande av ångerrätten finns tillgänglig i tillämpliga fall.  Vimla skickar en bekräftelse om att meddelandet mottagits. Ångerfristen löper ut fjorton (14) dagar efter den dag Avtalet ingicks.

2.2 Om du vill utöva din ångerrätt måste du återsända SIM-kortet senast fjorton (14) dagar efter ditt meddelande om ånger. Returfrakten betalar du själv varför du inte kan skicka tillbaka varan till Vimla via efterkrav eller postförskott. Vid ånger kommer du få tillbaka det du betalat utan onödigt dröjsmål så snart Vimla har fått tillbaka SIM-kortet eller du har sänt in ett bevis på att SIM-kortet återsänts. Vimla använder samma betalningsmedel för återbetalningen som du använt för betalningen.

2.3 Vid utövande av din ångerrätt måste du ersätta Vimla för

(a) eventuella leveranskostnader utöver kostnader för standardleverans,

(b) värdeminskning för en produkt (t.ex. SIM-kortet) om du använt den i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, och

(c) sådan del av tjänsten som utförts innan du ångrade dig.

2.4 I vissa fall kommer du, i samband med avtalets ingående, samtycka till att tjänsten kan börja utföras under ångerfristen och att ångerrätten inte gäller om tjänsten har fullgjorts.  Det finns även andra undantag från ångerrätten. Exempelvis gäller inte ångerrätten om du brutit förseglingen på en produkt och den lämpligen inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl; om köpet avser en förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och förseglingen har brutits; eller om köpet avser digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium och tillhandahållandet av sådant digitalt innehåll påbörjats (under förutsättning att du samtyckt till att tillhandahållandet påbörjats och att du därmed förlorar din ångerrätt).

3. Förutsättningar för Avtalet

3.1 Vimla förbehåller sig rätten att i samband med eller efter att Avtalet har ingåtts göra en kreditkontroll avseende kunden. Om det vid kreditkontrollen framkommer att kunden inte är kreditvärdig eller att det finns starka skäl att anta att kunden inte kommer att iaktta villkoren i Avtalet har Vimla rätt att säga upp Avtalet, eller spärra vissa tjänster eller del av eller viss funktion av tjänst (såsom tillhandahållna betalningsalternativ, betaltjänster och utlandstjänster), med omedelbar verkan och tillsvidare.

3.2 På motsvarande sätt förbehåller sig Vimla rätten att i samband med och löpande efter Avtalets ingående kontrollera att de uppgifter du lämnar för att erhålla rabatter eller förmåner, t.ex. Vimla student, stämmer.

4. Leverans av tjänst

Tjänsten anses levererad från och med att Vimla skickar SIM-kortet, eller vid datumet för inportering av nummer om sådant har valts i samband med beställning alternativt datum för öppnande av tillfälligt nummer, oavsett när användaren väljer att själv börja använda tjänsten. Leveranstiden för tjänsten anges i Beställningsvillkoren eller i de Särskilda villkoren.

5. Användning av utrustning m.m.

När du använder tjänsten som kräver att utrustning ansluts till Telenors (eller Telenors underleverantörs) nät (”Nätet”) eller tjänst, får du endast använda sådan utrustning som är anvisad eller godkänd av Vimla och som i övrigt uppfyller de krav som gällande lagstiftning föreskriver från tid till annan. Utrustning som stör tele- och/eller datatrafik ska omedelbart kopplas ur. Vimla ska vid begäran ges möjlighet att undersöka utrustning som är eller har varit ansluten till nätet eller tjänst om det finns befogad anledning att anta att utrustningen orsakat störningar i nätet eller tjänst eller utrustningen anslutits i strid med avtalet.

6. Användning av tjänst

6.1 Du är skyldig att iaktta Vimlas anvisningar och gällande lagar och regler vid användning av tjänsten.

6.2 SIM-kort får endast användas i för Tjänsten avsedd terminaltyp, t ex telefoniprisplan i mobiltelefon och prisplan för mobilt bredband i modem eller surfplatta.

6.3 Du ansvarar för din och annans användning av tjänsten. Du får inte använda tjänsten, och inte låta annan använda tjänsten, på annat än sedvanligt sätt eller på sätt som orsakar skada eller annan olägenhet för Vimla eller annan. Otillåten användning enligt denna punkt innefattar, men är inte begränsad till, följande:

(a) att använda tjänsten på sätt som överstiger begränsning i avtalet eller, om sådan begränsning inte anges, att använda tjänsten på sätt som mycket kraftigt avviker från samtliga Vimlas användares genomsnittsanvändning av motsvarande tjänst;

(b) att söka obehörig åtkomst till anslutna nät eller datorresurser i nätet;

(c) att förstöra, förvanska eller obehörigen använda information i nätet;

(d) att använda tjänsten på sätt som måste anses som missbruk av tjänsten; eller

(e) att använda tjänsten för annat än personligt bruk (t.ex. genom att använda tjänsten i organisationer eller samfund, i näringsverksamhet eller för vidareförsäljning eller andra kommersiella syften).

Vid användning av tjänst i strid med denna punkt förbehåller sig Vimla rätten att vidta skäliga åtgärder mot dig som användare. Sådana åtgärder kan bestå i begränsningar av användning av berörd tjänst, såsom att Vimla helt eller delvis stänger av berörd tjänst.

Vimlas rätt att vidta åtgärder enligt denna punkt ska inte inverka på Vimlas rätt att även göra andra påföljder gällande med anledning av ditt avtalsbrott.

6.4 Om du får kännedom om att tjänst används i strid med punkterna 6.1–6.3 ska du omedelbart vidta rättelse samt informera Vimla om överträdelsen.

6.5 Din eventuella rätt enligt Avtal eller lagstiftning (t.ex. enligt EU-förordningen om internationell roaming) att använda Tjänsten i utländska operatörers mobilnät (roaming) utan att särskild taxa ska utgå (roaming-avgift), är begränsad till tillfälligt användande, med vilket typiskt sett ska förstås användande under en period understigande 30 dagar i följd. Om du använder Tjänsten på annat sätt än tillfälligt i utländsk operatörs mobilnät, har Vimla rätt att närmare undersöka din användning i syfte att utreda eventuellt missbruk. Om du har använt Tjänsten på annat sätt än tillfälligt, har Vimla rätt att spärra Tjänsten från vidare användning eller att debitera särskild taxa för användande i utländsk operatörs mobilnät (roamingavgift).

6.6 Med missbruk i samband med roaming inom EU/EES avses t ex att Tjänsten har använts till övervägande del utanför Sverige under en period överstigande fyra månader. Om Vimla misstänker sådant missbruk av Tjänsten, ska Vimla meddela dig om detta och ge dig möjlighet att inom en period om två veckor upphöra med missbruket. Om du anser att Vimla inte har fog för sitt påstående om missbruk, kan du ge Vimla underlag som visar att (i) Tjänsten till övervägande har använts i Sverige under den aktuella perioden, samt att (ii) du till övervägande del har befunnit dig i Sverige under den aktuella perioden.

6.7 Vimla har rätt enligt lag att begränsa tillgänglig datamängd vid roaming inom EU/EES, dock endast under vissa i sådan lagstiftning angivna förutsättningar. Villkor avseende sådan begränsning finns i vid var tid tillgänglig prislista.

6.8 Om det skulle uppstå en tvist mellan dig och Vimla angående eventuellt missbruk av Tjänsten i samband med roaming inom EU/EES, ska punkt 15 tillämpas för att lösa sådan tvist.

6.9 Såvida inte annat anges särskilt i Avtalet, ska du ersätta Vimla för den skada som du, eller annan för vilken du ansvarar, uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar Vimla genom brott mot avtalet.

6.10 För att säkerställa en god användarupplevelse för alla användare kan Vimla tillämpa trafikhantering i nätet. Det innebär att styrning av trafik kan förekomma genom att kapaciteten i nätet fördelas mellan olika trafikslag och att viss trafik ges företräde. För dig innebär detta att hastigheten för vissa trafikslag kan sänkas vid hög belastning.

7. Tjänsternas kvalitet, service och underhåll

7.1 Information om lägsta kvalitet samt villkor för service och underhåll för tjänsterna anges i Beställningsvillkoren och/eller i de Särskilda villkoren för respektive tjänst.

7.2 Vid behov av service och underhåll för tjänsterna kan du, om inte annat avtalats, kontakta Vimla via Vimlas hemsida.

8. Ersättning och betalning

8.1 Du ska till Vimla erlägga fasta och rörliga avgifter i enlighet med vad som anges i Beställningsvillkoren och/eller Särskilda villkor för respektive tjänst samt vid var tid gällande prislista, såvida inte annat avtalats.

8.2 För sådana tjänster som debiteras baserat på förbrukning i volym eller tid, tillhandahåller Vimla en funktion för övervakning och kontroll av användningen av sådan tjänst på Mitt Vimla. Vimla kommer även informera dig innan en fastställd förbrukningsgräns för sådan tjänst har uppnåtts och när maximal förbrukning för en viss tidsperiod är utnyttjad, om tillämpligt.

8.3 Fasta avgifter debiteras förskottsvis och rörliga avgifter debiteras i efterskott. Debitering för fasta avgifter (t. ex månadsavgift) påbörjas när tjänsten levererats. Samtliga priser, angivna i SEK, är inklusive moms om inget annat anges.

8.4 Det finns tre betalningsalternativ: direktdragning från betalkort, autogiro eller fakturabetalning. Det åligger användaren att själv säkerställa att dennes typ av betalkort stöds. Du väljer själv betalsätt och kan när som helst byta till ett annat betalsätt som då börjar gälla från nästa betaltillfälle. Vi använder en sådan tredjeparts betaltjänstleverantör som från tid till annan framgår av beställningsflödet. För faktura- eller autogirobetalning krävs godkänd kreditkontroll. Samtliga transaktioner skickas av säkerhetsskäl via SSL (Secure Sockets Layer) och är krypterade. Betal- och kreditkortuppgifter vid kortköp hanteras av betaltjänstleverantören. Vimla samarbetar endast med betaltjänstleverantörer som är certifierade enligt säkerhetskravet PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Du är ensam ansvarig för att de uppgifter som du lämnar är korrekta. Du åtar dig att följa de instruktioner som Vimla eller Internetbanken vid var tid lämnar.

8.5 Betalning sker alltid första vardagen i varje kalendermånad. Vid faktura ska betalning vara Vimla tillhanda senast på fakturans förfallodag. Du ansvarar för att det finns tillräckligt med pengar för att betalning via kort eller autogiro ska kunna genomföras.

Försök att dra pengar görs i 3 dagar från betalningsdagen. Om det saknas tillräckliga medel på ditt betalkort eller konto skickas påminnelser per SMS och mail. Om du efter sådan påminnelse inte betalat inom skälig tid spärras abonnemanget för utgående trafik till dess att betalning inkommit till Vimla i enlighet med punkten 12.3. Betalning för spärrat abonnemang görs genom att logga in på vimla.se och följa anvisningarna. Om du köpt extratjänster såsom extra mobilsurf, utlandssamtal eller liknande debiteras dessa i efterskott. Kostnader för användning av tjänsten utomlands kan debiteras senare än din utlandsvistelse då det ibland finns fördröjningar för sådana transaktioner

8.6 Vid dröjsmål med betalning förfaller, om dröjsmålet är väsentligt, efter Vimlas meddelande härom, upplupna avgifter och andra debiteringar för alla tjänster till betalning

8.7 Om du har invänt mot betalning inom skälig tid och anfört sakliga skäl för invändningen, ska Vimla på din begäran bevilja rimligt anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess Vimlas utredning avslutats eller tvisten slutligen avgjorts. Under anståndstiden och till dess betalning sker, har Vimla rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen på den del av det tvistiga beloppet som du slutligen blir skyldig att betala.

9. Kundens rätt att spärra telefonitjänster under vissa omständigheter

9.1 Du har rätt att på begäran avgiftsfritt spärra vissa typer av nummer eller utgående samtal eller sms-meddelanden som har förhöjd taxa, i den utsträckning det är tekniskt möjligt för Vimla att tillgodose en sådan begäran.

9.2 I tillämpliga fall, har du rätt att avgiftsfritt meddela Vimla att tjänsten ska spärras när kostnaderna för tjänsten har uppgått till ett belopp som bestämts av dig. När kostnaderna för tjänsten uppnår ett sådant belopp, kommer tjänsten spärras (med undantag för möjligheten att ringa nödsamtal och kostnadsfria samtal) om inte du begär att tjänsten ska fortsätta tillhandahållas trots att beloppet har nåtts.

10. Fel eller avbrott i tjänst, ansvarsbegränsning m.m.

10.1 Om tjänsten drabbas av fel eller driftsavbrott som medför att du inte kan använda tjänsten, och felet/driftsavbrottet inte har orsakats av något förhållande på din sida, har du rätt till avdrag i förhållande till felets eller avbrottets varaktighet, räknat i hela dygn från den tidpunkt som felet eller avbrottet anmäldes till Vimla. Avdrag görs med det belopp som motsvarar den aktuella tjänstens fasta avgift under felets eller avbrottets varaktighet, om inte annat följer av Särskilda villkoren. Om förmånligare regler för ersättning gäller enligt tvingande lagstiftning så tillämpas reglerna enligt sådan lagstiftning istället.

10.2 Vimla ansvarar endast för direkt skada som Vimla, eller någon för vilken Vimla svarar för, åsamkat dig genom vårdslöshet. Vimla ansvarar inte för indirekt skada eller förlust, såsom t.ex. utebliven vinst eller andra följdskador. Vimla ansvarar inte heller för skada som uppkommer pga. innehåll i data eller annan information som förmedlas via användning av tjänst, för skada orsakad av datavirus eller motsvarande, för förlust, försening eller förvanskning av data eller information eller för din eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Begränsningarna i denna punkt gäller inte i fall då Vimla agerat uppsåtligt eller grovt vårdslöst.

10.3 Vimla är befriat från ansvar för brott mot avtalet som orsakats av händelser utanför Vimlas kontroll, vars följder Vimla rimligen inte kunnat råda över, t.ex. krig, krigshandling, explosion, hårt väder, allmän brist på energi, strömavbrott, myndighetsåtgärd eller myndighets underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.

10.4 Vimla har rätt att av tekniska och/eller driftsmässiga skäl vidta underhåll av tjänsterna, Nätet eller därtill hörande utrustning, vilka åtgärder så långt som möjligt ska förläggas till nattetid för att minska risken för eventuella störningar. Sådant planerat underhåll utgör inte grund för ersättning enligt denna punkt 10. Vid omfattande planerade underhållsarbeten ska du aviseras i förväg.

10.5 Din begäran om ersättning enligt avtalet ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid från det att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts. Skälig tid ska i normalfallet anses vara tre (3) månader.

10.6 Utöver vad som följer av Avtalet får Kunden, vid fel eller avbrott i Tjänst, åberopa de påföljder som kan följa av tillämplig lag.

11. Dröjsmål vid utförandet av vissa tjänster

11.1 Om du och Vimla har överenskommit att Vimla vid visst datum ska, (i) portera ditt nummer till en annan tillhandahållare, eller (ii) tillhandahålla dig Vimlas tjänst efter att ditt nummer inporterats till Vimla från en annan tillhandahållare, är du berättigad till ersättning för skada som uppkommit med anledning av att Vimla är i dröjsmål med utförandet av sådan tjänst.

11.2 Vimlas ansvar enligt punkten 11.1 gäller endast i den utsträckning dröjsmålet beror på Vimla och förutsatt att dröjsmålet inte beror på ett hinder utanför Vimlas, eller dess underleverantörers, kontroll.

12. Avtalstid och uppsägning

12.1 Avtalet gäller tillsvidare och kan sägas upp när som helst. Uppsägning görs genom att du loggar in på vimla.se och klickar på Avsluta. Avtalet upphör då att gälla efter sista dagen passerat i månaden som uppsägningen sker. Du betalar din månadsavgift i förskott vilket innebär att du inte betalar någon mer månadsavgift efter att du sagt upp abonnemanget med undantaget för om du köpt extratjänster såsom extra mobilsurf, utlandssamtal eller liknande som inte redan betalats då dessa tjänster debiteras i efterhand. När avtalet upphör raderas eventuell datapott, oavsett om användaren eller Vimla initierar uppsägningen.

12.2 Även om du säger upp avtalet innan Vimla debiterat första månadsavgiften är du alltid skyldig att erlägga betalning av nämnd avgift, förutsatt att du inte utnyttjar din ångerrätt.

12.3 Vimla har rätt att säga upp avtalet, eller spärra vissa tjänster eller del av eller viss funktion av tjänst, med omedelbar verkan och tillsvidare om:

(a) Du bryter mot Avtalet eller använder tjänst i strid med vad som anges under punkten 6 eller skada uppkommer för Vimla eller annan eller i övrigt uppenbart missbrukar tjänsten;

(b) Du missköter dina betalningar, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation, vid kontroll enligt punkt 3 (som Vimla har rätt att företa löpande under avtalstiden), inte ställer av Vimla (med hänsyn till din användning av tjänsten) vid var tid begärd säkerhet för fullgörandet av sina förpliktelser enligt avtalet, eller

(c) det finns starka skäl att anta att du inte kommer att uppfylla dina förpliktelser enligt Avtalet.

12.4 För att Vimla ska få spärra Tjänsten pga. Utebliven betalning måste Kunden först uppmanas att betala inom skälig tid och underrättas om att Tjänsten annars kan komma att spärras.

I den mån spärrning av Tjänst sker under gällande avtalstid är Kunden inte befriad från betalningsskyldighet under spärrningsperioden.

12.5 Vid uppsägning från din sida har du endast rätt till nedsättning eller återbetalning av fast avgift som betalats i förskott om du sagt upp avtalet pga. att Vimla ändrat avtalsvillkor på sätt  som ger dig en uppsägningsrätt eller om du hävt eller i förtid sagt upp Avtalet med stöd av nationell rätt. Nedsättnings- eller återbetalningsrätten gäller inte förskottsbetald avgift som du har betalt in efter du meddelats om villkorsändringen. Om Vimla däremot säger upp avtalet har du rätt att återfå förskottsbetalda avgifter. Vimla återbetalar inte oanvänd datapott.

12.6 Uppsägning av avtal avseende en tjänst ska inte innebära att dessa allmänna villkor sägs upp avseende andra tjänster som du ingått avtal om.

13. Överlåtelse av avtalet

Vimla har rätt att utan ditt samtycke helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till tredje part som, självt eller genom underleverantör, rimligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet på ett tillfredsställande sätt.

14. Ändring av villkoren

Vimla har rätt att göra ändringar i Avtalet. Om ändringarna (I) är till uppenbar för del för dig, (II) är av en rent administrativ karaktär eller (III) krävs för att Avtalet ska vara förenligt med gällande lag, kommer vi inte att meddela dig om ändringarna på förhand. Övriga typer av ändringar informerar vi om per SMS och/eller e-mail minst en månad innan ändringen träder i kraft. Om du inte samtycker till sådana ändringar som Vimla är skyldiga att meddela dig har du rätt att säga upp Avtalet med en (1) månads uppsägningstid inom tre (3) månader från den dag då ändringen meddelades. Om du inte sagt upp Avtalet, eller fortsätter använda tjänsterna efter denna period, anses du ha accepterat förändringen. Om du säger upp Avtalet till upphörande efter att de ändrade villkoren trätt i kraft, är du bunden av de ändrade villkoren tills den dag Avtalet upphör.

15. Trafikhantering

15.1 Vimla vidtar trafikhanteringsåtgärder i form av filtrering, blockering och strypning i syfte att vidmakthålla de begränsningar i Tjänsten som avtalats avseende överföringshastighet, datamängd, dataförbrukning och tjänster med särskild taxa. Sådan hantering förekommer även för att skydda mot spam, virus och attacker mot IT-system samt för skydd mot bedrägerier och intrång riktade mot kunden eller Vimla.

15.2 Inom ramen för ett samarbete med Polismyndigheten tillämpar Vimla s.k. DNS- blockering av vissa webbadresser i syfte att hindra tillgång till, och spridning av, material på internet som skildrar sexuella övergrepp mot barn. Sådan DNS-blockering innebär att webbadresser som identifierats av Polismyndigheten inte går att nå och att Kunden istället dirigeras till en informationssida. Motsvarande blockering kan efter särskilt beslut av myndighet eller domstol gälla även andra olagliga tjänster på internet.

16. Meddelanden

16.1 Meddelanden med anledning av Avtalet som ska vara skriftliga ska ske genom brev, via meddelande i Mitt Vimla, sms eller e-post.

16.2 Meddelande via Mitt Vimla ska anses ha nått Kunden samma dag som det avsändes.

16.3 E-postmeddelande till av Kunden uppgiven e-postadress, ska anses ha nått Kunden samma dag som det avsändes.

16.4 Brev som avsänts till den av den andra parten senast uppgivna adressen ska anses ha nått den mottagande parten på sjunde dagen efter avsändandet.

16.5 Sms till av Kunden uppgivet telefonnummer, ska anses ha nått Kunden samma dag som det avsändes.

17. Tvist

15.1 Tvist rörande tillämpningen eller tolkningen av Avtalet eller därmed sammanhängande frågor ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan parterna. För oberoende rådgivning kan Telekområdgivarna kontaktas (telekomradgivarna.se).

15.2 Eventuell tvist ska avgöras av allmän domstol, varvid svensk rätt ska tillämpas. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm (arn.se), i den mån nämnden är behörig och tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Allmänna reklamationsnämndens beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Tvist kan också avgöras utanför domstol via EU-kommissionens webbplats för tvistelösning via nätet.